Política de privacidade

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais, polo que se derroga a directiva 95/46/CE (en diante, RGPD), da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (en diante, LSSI-CE) e da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (en diante, LOPDGDD), Academia Galega do Audiovisual garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo que nos proporcionen os nosos clientes, de acordo co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Os datos facilitados serán tratados nos termos establecidos no RGPD, nese sentido Academia Galega do Audiovisual adoptou os niveis de protección que legalmente se esixen, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado por terceiros, expostos a continuación. Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.

Responsable do tratamento
Denominación: Academia Galega do Audiovisual
Dirección: Centro Ágora. Lugar da Gramela 17 15010 A Coruña
Teléfono: 981 227 701
Correo electrónico: info@ciclomestremateo.gal

Finalidade do tratamento
Todos os datos facilitados polos nosos clientes e/ou visitantes na web de Academia Galega do Audiovisual ou ao seu persoal, serán incluídos en rexistro de actividades de tratamento de datos de carácter persoal, creado e mantido baixo a responsabilidade de Academia Galega do Audiovisual , imprescindibles para prestar os servizos solicitados polos usuarios, ou para resolver as dúbidas ou cuestións expostas polos nosos visitantes. A nosa política é non elaborar perfís sobre os usuarios dos nosos servizos.

Lexitimidade do tratamento

 1. Relación contractual: É a que aplica cando compra un dos nosos produtos ou contrata algún dos nosos servizos.
 2. Interese lexítimo: Para atender ás consultas e reclamacións que nos expoña e para xestionar a cobranza das cantidades debidas.
 3. O seu consentimento: Se é usuario da nosa web, mediante a marcación da casa que figura no formulario de contacto, autorízanos a que lle remitamos as comunicacións necesarias para dar resposta á consulta ou solicitude de información exposta.

Destinatarios
Non cedemos os seus datos persoais a ninguén, fóra daquelas entidades públicas ou privadas ás cales esteamos obrigados a facilitar os seus datos persoais con motivo do cumprimento dalgunha lei. Por poñer un exemplo, a Lei Tributaria obriga a facilitar á Axencia Tributaria determinada información sobre operacións económicas que superen unha determinada cantidade.

No caso de que, á marxe dos supostos comentados, necesitemos dar a coñecer a súa información persoal a outras entidades, solicitarémoslle previamente o seu permiso a través de opcións claras que lle permitirán decidir a este respecto.

Comunicación
Non realizaremos transferencias internacionais dos seus datos persoais para ningunha das finalidades indicadas.

Conservación
Só conservaremos os seus datos persoais durante o tempo que resulte necesario para lograr os fins para os que foron solicitados. Á hora de determinar o oportuno período de conservación, examinamos os riscos que conleva o tratamento, así como as nosas obrigacións contractuais, legais e normativas, as políticas internas de conservación de datos e os nosos intereses de negocio lexítimos descritos no presente Aviso de Privacidade e Política de Cookies.

Neste sentido, Academia Galega do Audiovisual conservará os datos persoais unha vez terminada a súa relación con Vde., debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivarse da relación mantida co interesado.

Unha vez bloqueados, os seus datos resultarán inaccesibles para Academia Galega do Audiovisual , e non serán tratados excepto para a súa posta a disposición ás Administracións públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención das posibles responsabilidades nadas dos tratamentos, así como para o exercicio e defensa de reclamacións #ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Seguridade
Empregamos todos os esforzos razoables para manter a confidencialidade da información persoal que se trate nos nosos sistemas. Mantemos estritos niveis de seguridade para protexer os datos de carácter persoal que procesamos fronte a perdas fortuítas e a accesos, tratamentos ou revelacións non autorizados, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza e os riscos a que están expostos os datos. Con todo, non podemos responsabilizarnos do uso que Vde. faga dos datos (incluído usuario e contrasinal) que utilice na nosa web. O noso persoal segue estritas normas de privacidade e no caso de que contratemos a terceiros para prestar servizos de soporte, esixímoslles que acaten as mesmas normas e permítannos auditarles para verificar o seu cumprimento.

Os seus dereitos
Informámoslle que poderá exercer os seguintes dereitos:

 1. Dereito de acceso aos seus datos persoais, para saber cales están a ser obxecto de tratamento e as operacións de tratamento levadas a cabo con eles;
 2. Dereito de rectificación de calquera dato persoal inexacto;
 3. Dereito de supresión dos seus datos persoais, cando isto sexa posible (por exemplo, por imperativo legal);
 4. Dereito de limitación do tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade do tratamento dos datos resulte dubidosa, nese caso, poderemos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 5. Dereito de oposición ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas sexa o noso interese lexítimo. Academia Galega do Audiovisual deixará de tratar os teus datos salvo que teña un interese lexítimo ou sexa necesario
 6. para a defensa de reclamacións.
 7. Dereito á portabilidad dos seus datos, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento sexa a existencia dunha relación contractual ou o seu consentimento.
 8. Dereito a revogar o consentimento outorgado a Academia Galega do Audiovisual

Para exercitar os seus dereitos, pode facelo de maneira gratuíta e en calquera momento contactando connosco na dirección Academia Galega do Audiovisual , achegando copia do seu DNI.

Tutela de dereitos
No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos, a través dalgún dos medios seguintes:

 • Sede electrónica: https://www.aepd.es
 • Correo postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Teléfono: 901.100.099 y 912.663.517

Formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos non conleva ningún custo e non é necesaria a asistencia de avogado nin procurador.

Actualizacións
Academia Galega do Audiovisual resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades legistlativas ou xurisprudenciais que poidan afectar o cumprimento da mesma.